I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Наименование, седалище, адрес на управление, представителство и символи на партията

Чл. 1. Наименованието на партията е Българска социалистическа партия (БСП).

Чл. 2. Българската социалистическа партия е със седалище гр. София, р‑н “Възраждане” и адрес на управление София, п. код 1000, ул. “Позитано” №20.

Чл. 3. Българската социалистическа партия е юридическо лице, което се представлява от председателя на Висшия съвет на партията. Той може да упълномощава други лица за извършване на определени действия.

Чл. 4. Символите на Българската социалистическа партия са:

1. Знаме с аленочервен цвят и с бели букви “БСП”.

2. Емблема - червена роза със зелени листа на бял фон.

3. Червена петолъчка исторически символ на борбите и на жертвите, дадени от партията.

4. Празник на партията е 2 август, денят на нейното основаване през 1891 г.

 

Същност, ценности и цели на БСП

Чл.5. БСП е наследник на богати революционни традиции. Тя е част от българската, европейската и световната демократична левица и като член на  Социалистическия интернационал и член на Партията на европейските социалисти работи за реализация на ценностите и идеите на демократичния социализъм.

БСП е партия на демократичния социализъм. Нейни основополагащи ценности са свободата, демокрацията, равноправието, социалната справедливост и солидарност, на основата на които работи за изграждане на нова единна европейска левица в България.

БСП е политическа организация, която работи за изграждане на мирно, демократично, справедливо и хуманно общество върху основата на общочовешките, националните и социалистическите ценности и идеи.

БСП изразява и защитава интересите на трудовите хора, на хората от тези обществени слоеве и групи, които се стремят към демокрация и социална справедливост. Тя е парламентарна и масова партия и е открита за всички, които споделят нейните идеи и цели и не членуват в други политически партии.

БСП е демократична, единна политическа организация с общи идейни и програмни цели. В БСП има идеен плурализъм свобода за дискусии, за свободно изразяване на мнения и становища в рамките на програмните цели и Устава на партията.

БСП развива своята дейност въз основа на Конституцията на Република България, спазвайки законите и осъществявайки волята на своите членове.

БСП защитава държавно устройство, основано на републиканската форма на управление, отстоява националния суверенитет и  териториалната цялост на страната.

БСП е за взаимодействие с всички леви, националноотговорни и социално ориентирани партии и движения. Стреми се към сътрудничество и с други демократични формирования в страната и света в името на общочовешките и националните ценности и интереси.

БСП дава своя принос за развитие на структурите на гражданското общество, за изразяване на политическите искания на гражданите, като същевременно зачита принципите на демокрацията, политическия плурализъм и разделянето на държавната власт, работи за създаване на равнопоставени взаимоотношения между хората, обществото и държавата.

БСП признава правото на свободно вероизповедание, на културна, езикова, религиозна и етническа идентичност на българските граждани, принадлежащи към етнически групи; противопоставя се на проявите на екстремизъм, шовинизъм, етнически и териториален сепаратизъм.

 

II. ПРИНЦИПИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ДЕЙНОСТ НА ПАРТИЯТА

 

Чл. 6. Българската социалистическа партия се изгражда, функционира и развива на основата на принципа на демократичното единство, означаващ съгласие по основните въпроси, залегнали в програмата и в Устава на партията, в решенията на общопартийните органи и единодействие на нейните членове, партийни органи и организации при изпълнение на взетите решения.

Чл. 7. БСП се изгражда на териториален принцип в съответствие с административното деление на страната, професионалните и обществените  интереси на нейните членове.

Чл. 8. В съответствие с принципа за идейния плурализъм и за целите на идейната дискусия в Българската социалистическа партия има свобода на идейни: движения, течения, платформи и обединения в рамките на програмните цели и на Устава на партията, които работят в предвидените от него организационни форми.

Чл. 9. Отношенията в дейността на партията се осъществяват върху основата на вътрешнопартийната демокрация, изразяваща се във:

1. Участие в изработването, провеждането и оценката на политиката на БСП.

2. Инициативност, самостоятелност и отговорност на партийните органи и организации при определяне на тяхната дейност, отношения и структура.

3. Откритост в дейността и отговорност за решенията и действията.

4. Свобода при изразяване на мненията и многовариантност при обсъждане и решаване на проблемите.

5. Равенство в правата и задълженията на социалистите.

6. Другарство, солидарност, взаимно уважение и взаимопомощ.

Чл. 10. Партийните органи се изграждат и функционират в съответствие с изискванията за:

1. Изборност на всички ръководни органи и длъжности чрез преки или представителни, тайни или явни избори. Част от състава им може да бъде делегиран.

2. Обновяване и съчетаване на различни поколения кадри, участието на жените и младите социалисти в партийните органи, както и в предложенията на партията за изборните органи на местното самоуправление и държавната власт.

3. Разделение на правата, задълженията и отговорностите между ръководните, изпълнителните и контролните органи. Укрепване на вертикалните и развитие на хоризонталните връзки между партийните организации и органи.

4. Контрол върху действията на всички партийни органи и периодична отчетност на ръководствата пред социалистите и пред партийните организации.

5. Задължителност на решенията на висшестоящите органи в рамките на техните правомощия по устава за партийните органи и организации и контрол върху тяхното изпълнение.

Чл.11. Решенията в партийните организации и органи се вземат при наличие на кворум повече от половината от членовете им с обикновено мнозинство, освен ако в устава не е предвидено друго.

Партийните членове, несъгласни с приетите решения, могат да отстояват възгледите си, без да се противопоставят на изпълнението на взетите решения и без да нарушават единодействието на партията.

Партийните организации и отделните социалисти могат да изразяват несъгласие срещу взети решения със свои резолюции или с алтернативни проекти, внесени в органа, взел решение, или във висшестоящите органи.

Резултатите от общопартийните референдуми са задължителни за всички.

Чл.12. Политиката на БСП за управлението на държавата и в местното самоуправление се осъществява чрез нейните представители в държавните и общинските органи.

Чл.13. Българската социалистическа партия е отворена към обществото. Нейните отношения с политическите партии, със синдикалните и други обществени организации и движения се основават на зачитането на върховенството на националните интереси и правата на личността, на политическото сътрудничество и взаимодействие, на толерантността, на политическия диалог и на конструктивността.

Чл.14. Съмишленици и симпатизанти на Българската социалистическа партия могат да участват в дейности на партийните организации.

Чл.14а. За осъществяване на своята дейност партията разполага с общопартийно имущество.

 

III. ЧЛЕНСТВО В ПАРТИЯТА

 

Чл.15. Членството в Българската социалистическа партия е доброволно и индивидуално. Членството в БСП се удостоверява с членска карта.

Чл.16. Член на партията може да бъде всеки пълнолетен български гражданин, имащ избирателни права, който приема програмните документи и Устава на партията и в политическата си дейност се ръководи от тях, членува и работи в една от основните партийни организации и плаща членски внос.

Членуването в Българската социалистическа партия е несъвместимо с членството в други политически партии и в организации със статут на партии с изключение на младежките организации на БСП.

Чл.17. Нови членове се приемат от партийните организации или общинския (районен) съвет на БСП въз основа на писмено заявление до тях от кандидата за член на БСП. Решение за приемане се взема съответно от събранието на основната партийна организация или общинския (районния) партиен съвет по реда на чл.11.

Чл.18. Всеки член на партията има правото:

1. Да участва в разработването и осъществяването на партийната политика и на партийните решения, свободно да изказва и отстоява свои възгледи, мнения и съображения по всички въпроси от дейността на партията.

2. Да избира и да бъде избиран в партийните органи; да участва в определяне кандидатите на партията за изборни държавни длъжности непосредствено или със свои предложения до съответните органи.

3. Да иска и да получава информация от партийните органи за тяхната и на цялата партия дейност и да отправя устно или писмено предложенията си.

4. Да обсъжда работата и поведението на партийните членове, органи и организации и да участва в контрола на тяхната дейност.

5. Да получава помощ от партията, когато е заплашван, преследван, злепоставян и оклеветен за политически убеждения и действия, които не противоречат на законите на страната, на целите и принципите на партията.

6. Да участва лично, когато се обсъждат партийното му положение и дейност.

Чл.19. Всеки член на партията има задълженията:

1. Да спазва Програмата и Устава на БСП и да работи за изпълнение на партийната политика и на партийните решения.

2. Да работи за укрепване на вътрешнопартийната демокрация и организационно-политическото единство на партията, за разпространяване на социалистическите идеи.

3. С личното си поведение да утвърждава законността и хуманизма в обществото, да се бори срещу проявите на фашизъм, екстремизъм, реваншизъм, ксенофобия и расизъм.

4. Да съдейства за осигуряване на обществена подкрепа на политиката на партията.

5. Да участва и поддържа партията в избирателни кампании и в други политически акции, да допринася за изграждане на демократично общество в страната.

Чл.20. Партийното положение на член на партията, който е нарушил изискванията на програмните документи, устава, законността и нормите на обществения морал, се обсъжда и решава от основната партийна организация или съответния партиен орган. Те могат да бъдат сезирани от всеки член, организация или орган на БСП, както и да се самосезират.

ОПО обсъжда и решава въпроса за партийното положение на члена на партията в срок от един месец от сезирането. Решението може да се обжалва пред общинския партиен съвет или съответната контролна комисия в едномесечен срок от узнаването му.

Общинският партиен съвет обсъжда и решава въпроси за партийното положение на членове на партията в едномесечен срок от сезирането му в случаите, когато ОПО не е изпълнила задължението си по алинея 2 или решението е обжалвано пред него.

Ако общинският партиен съвет не се произнесе в срока по предходната алинея, местната контролна комисия взема решение в едномесечен срок или въпросът се отнася в Общопартийната контролна комисия, която се произнася в срок от 2 месеца след сезирането.

Чл.21. За прояви, които нарушават законите, Устава на БСП и обществения морал, организациите и органите могат да налагат форми на партийно въздействие: обръщане на внимание, забележка, разграничаване от конкретно действие на член на БСП.

При неизпълнение на задълженията по чл. 19 от устава или когато лицето е осъдено с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, както и за системно неизпълнение решенията на партийните органи от партийния член се налага като крайна форма на партийно въздействие снемане на политическо доверие и преустановяване участието му в работата на съответния партиен орган до края на мандата му.

Решението се взема с мнозинство повече от половината от всички членове на организацията или на партийния орган.

Чл.22. Членството в партията се прекратява:

1. По собствено желание, заявено писмено пред основната партийна организация.

2. В случаите, определени от закона, което се констатира на събрание на основната партийна организация въз основа на заявление на социалиста.

3. При отпадане поради неучастие в работата на основната партийна организация и неплащане на членския внос без уважителни причини една година, което се констатира на събрание на основната партийна организация.

4. В случаите, определени в чл. 16, алинея 2 от Устава на БСП, което се констатира на събрание на основната партийна организация.

5. При изключване поради системно неизпълнение на чл. 19 от устава или когато лицето е осъдено с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер. Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от всички членове на организацията или на партийния орган.

6. При смърт.

Чл.23. Лицата, чието членство в БСП е било прекратено по реда на чл. 22, т. 1, 2 и 3, могат да го възстановят при отпадане на причините за това, което се констатира на събрание на основната партийна организация въз основа на писмено заявление от възстановявания.

Лицата, чието членство в БСП е било прекратено по реда на чл. 22, т. 4 и 5, могат да кандидатстват отново за приемане в нейните редове по реда на чл. 17 най-рано 6 месеца след влязлото в сила решение.

Чл.24. Жалбите и възраженията на социалистите се подават писмено и се разглеждат и решават от съответните местни и общопартийни органи в двумесечен срок от постъпването им, освен ако в устава не е предвидено друго. За резултатите се информират основната партийна организация, местният партиен съвет и отделният социалист.

 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ПАРТИЯТА

 

Чл.25. Организационни структурни звена на Българската социалистическа партия са:

1. Основни  партийни  организации:

а/ по  тематичен принцип (сформирани от членове  на  БСП, обединили  се по  професионален или  друг обществен интерес);

б/ териториални (обединяващи социалистите, живеещи и/или работещи на определена  територия);

в/ по местоживеене.

2. Местни партийни организации и органи.

3. Общопартийни органи.

 

Основни партийни организации

Чл.26. Основните партийни организации се създават по инициатива на социалистите или на местните партийни съвети от най-малко трима членове. Такива организации могат да създават и членове на партията, които живеят в чужбина, ако това не противоречи на законите на съответната страна.

Редът за издаване на членска карта, регистрация на партийните организации, федерациите и клубовете, механизмът за създаването и закриването им, движението на членовете и други се определя с Правилник за регистрацията в БСП и осъществяване дейността на федерациите, приет от Висшия съвет на БСП. Основните партийни организации се регистрират в съответния местен партиен съвет, а организациите в чужбина във Висшия съвет.

Основните партийни организации могат да формират партийни групи.

Чл.27. Основната партийна организация провежда събрание по своя инициатива или по решение на висшестоящите партийни органи. Партийното събрание е ръководен орган, който приема решенията за дейността на организацията.

Чл.28. Основната партийна организация провежда всяка година отчетно или отчетно-изборно събрание. За организиране и осъществяване на текущата си работа тя избира секретар и при необходимост изпълнително бюро, като сама определя структурата му. Промяна в състава на ръководството може да се прави преди изтичане на мандата.

Чл.29. Основната партийна организация участва активно в изработването и осъществяването на партийната политика; изразява интересите на своите членове; обсъжда въпроси от вътрешнопартийния живот; предлага кандидати за членове на партийните органи, както и органите на държавната власт и на местното самоуправление; подпомага дейността на общинските съветници и на народните представители, избрани от името на БСП; работи за засилване влиянието и връзките на партията с населението; поддържа и развива взаимоотношения с първичните структури на другите политически сили, обществени организации, движения и сдружения; организира и провежда избирателната кампания на партията по места; решава въпроси на членството в партията, на финансовата дейност и стопанисването на предоставеното общопартийно имущество.

В своята дейност основните партийни организации се ръководят от собствените си решения и решенията на висшестоящите органи в рамките на техните правомощия по устава и подлежат на контрол от тях.

Чл.30. Основните партийни организации от селата и градовете на територията на общините, които не са общински центрове, когато са повече от една, изграждат общоселски (общоградски) организации. Решението се взима от съответния общински (районен) съвет, който определя тяхната структура на ръководство и делегира част от своите права и отговорности, произтичащи от чл.34 от устава.

Чл.31. Основните партийни организации по професионални или други обществени интереси от една или няколко местни партийни организации за координация на дейността си могат да се обединят във федерация. Те осъществяват дейността си върху основата на приети от тях правила в съответствие с устава и изискванията на правилника по чл.26.

В дейността на федерациите могат да участват и социалисти, членуващи в други партийни организации по ред и начин, уреден с правилника по чл.26 и правила за тяхната дейност.

Чл.31а. В БСП се изгражда организация на жените социалистки, която обединява жени, членове на БСП и осъществява дейността си на основата на приети от нея правила, одобрени от ВС на БСП.

Чл.31б. В БСП  могат да се създават електронни форми за участие в дейността на партията.

Електронните форми за участие в дейността се осъществяват по правила, утвърдени от ВС на БСП.

 

Местни организации и органи

Чл.32. Основните партийни организации от общината (района) формират общинска (районна) партийна организация. На територията на една община (район) може да се изгражда само една общинска (районна) организация.

В градовете с районно деление се изграждат районни партийни организации със статут на общински партийни организации.

Чл.33. Висш орган на общинската партийна организация е конференцията (общото събрание), която се свиква от общинския партиен съвет или по инициатива на повече от половината от основните партийни организации, или на една трета от членовете на общинската партийна организация, или от Висшия съвет на БСП не по-рядко от един път на три години. При провеждане на отчетно-изборни кампании конференциите се свикват от общинския съвет в съответствие с решението на Висшия съвет на БСП.

За мястото, времето, дневния ред и нормите на представителство на конференцията основнитe партийни организации се предизвестяват не по-късно от тридесет дни преди провеждането.

Делегатите се избират от основните организации по норми на представителство, утвърдени от общинския партиен съвет. Те запазват пълномощията си до следващата отчетно-изборна конференция и при необходимост или по решение на Висшия съвет на БСП провеждат заседания, на които могат да обсъждат отчети, приемат платформи, правят промени в ръководствата си и обсъждат въпроси, поставени от общопартийните органи.

Конференцията (общото събрание):

обсъжда отчетите на общинския партиен съвет, на ръководството на групата съветници социалисти и на контролната комисия и приема решения по тях;

определя основните насоки за работата на партийната организация, разглежда и други въпроси на партийния живот;

утвърждава платформата на партийната организация за изборните кампании;

избира партиен съвет и контролна комисия, като до 50% от състава на съвета може да се състои от делегирани представители на основните партийни организации;

избира председател на общинския съвет или предоставя това право на новоизбрания партиен съвет;

избира председател на контролната комисия или предоставя това право на новоизбраната комисия;

подрежда предложенията на общинската партийна организация за общопартийните органи и кандидатите от името на БСП по чл. 55 от устава в съответствие с изискванията на общопартийните органи.

Чл.34. Общинският (районният) партиен съвет осъществява политическата дейност на общинската (районната) партийна организация в периода между конференциите (общите събрания):

разработва своя политика и стратегия за развитието на общината;

осъществява ръководство и координация на партийните организации при изпълнение на общите задачи, приема нови членове и ги насочва към основни партийни организации или изгражда нови основни партийни организации;

организира и насочва предизборната кампания на партията в общината, осигурява партийно присъствие във всяка избирателна секция на своята територия;

осъществява коалиционно взаимодействие и сътрудничество с политически партии и структури на гражданското общество;

взаимодейства с групата общински съветници и подпомага дейността на народните представители от името на БСП;

оказва помощ на партийните организации; грижи се за повишаване на политическата и организационната подготовка на партийния актив;

подпомага дейността на клубовете и федерациите;

води на отчет социалистите;

представя партийната организация във взаимоотношенията є с органите на държавната власт и на местното самоуправление, с ръководствата на други партии, организации, движения и сдружения и в случаите, предвидени в други закони;

взема решения относно налагане норми на партийно въздействие съгласно чл. 20 и чл. 21;

периодично оценява дейността на ОПО, клубовете и федерациите, действащи на нейна територия, кадрите и актива, водещи се на отчет в общинския съвет на БСП;

прави предложения и систематизира постъпилите предложения за членове на общопартийни органи и кандидатите на БСП по чл. 55 от устава в съответствие с изискванията на общопартийните органи;

организира защита на социалистите при освобождаването им от работа по политически причини;

стопанисва предоставеното му общопартийно имущество.

Общинският съвет провежда свои заседания не по-рядко от веднъж на два месеца в съответствие с плана му за работа по решение на ИБ на ОбПС или председателя на ОбПС, както и по искане на една трета от членовете му.

Чл.35. Общинският партиен съвет приема структура, щат и бюджет на общинската партийна организация в съответствие с правилниците по чл.84 и чл.86. При необходимост по предложение на председателя избира от състава си заместник-председатели, секретари и изпълнително бюро за организиране и провеждане на текущата работа, изгражда на обществени начала съвети, комисии, експертни и лекторски групи, както и други помощни органи и звена, включително органи за координация на група ОПО, като определя функциите им.

В своята дейност общинският партиен съвет се ръководи от собствените си решения и решенията на висшестоящите органи в рамките на техните правомощия по устава и подлежи на контрол по тях.

Чл.36. Общинската контролна комисия проверява спазването на Устава на партията и правилниците за неговото приложение, разглежда и решава жалби и възражения, проверява организационната отчетност, деловодната и финансовата дейност на партийните организации, както и стопанисването на партийното имущество.

Търси отговорност за нарушенията на устава при приложението на чл. 20 и 21.

Чл.37. За участие на социалисти, съмишленици и симпатизанти от различни професионални общности във формирането и провеждането на партийната политика към местните партийни съвети се създават дискусионни клубове за политика по професионални или други интереси.

Насоките на дейността им се определят от съответния местен партиен съвет, а текущата му работа се организира от клубен съвет.

Ръководствата на клубовете координират и определят дейността си съгласно с изискванията на партийните органи.

Чл.38. В столицата и градовете с районно деление се изграждат и градски партийни организации, обединяващи районните партийни организации.

Висш орган на градската партийна организация е конференцията, която се свиква по решение на градския съвет или по искане на половината от районните партийни организации, или една трета от социалистите, но не по-рядко от веднъж на три години.

Мястото, датата, времето, дневният ред и нормата на представителство се определят с решение на градския съвет. Решението се оповестява на районните партийни организации писмено не по-късно от един месец преди провеждането є.

Делегатите на градската конференция се избират от районните конференции. Те запазват правомощията си до следващата конференция и при необходимост провеждат заседания, на които могат да обсъждат отчети, да приемат платформи и да правят промени в ръководствата си.

Градската конференция:

1. Обсъжда и приема отчетите на градския партиен съвет, градската контролна комисия и групата общински съветници.

2. Определя основните насоки за работата на градските партийни организации, разглежда и други въпроси от общоградско значение.

3. Избира градски партиен съвет, градска контролна комисия и председатели на ГПС и ГКК или предоставя това право на ГПС или ГКК. Не избира делегати за конгресите на партията. По решение на конференцията до 50 % от състава на градския партиен съвет може да бъдат делегирани представители на районните партийни организации. Определя начина и нормата на делегирането.

Градският съвет на БСП:

1. Ръководи и координира дейността на районните партийни организации.

2. Определя насоки за работата на градската партийна организация, изработва и приема предизборната є платформа.

3. Приема структура, щат и бюджет на градската партийна организация.

4. Утвърждава листата за общински съветници и кандидатурата за кмет на общината.

5. Поддържа връзки с органите на местно самоуправление, с ръководствата на другите политически партии и обществени формирования.

6. Стопанисва и управлява предоставеното общопартийно имущество.

7. Може да избира помощни органи по проблемите на партийната дейност.

8. Организира взаимодействие на районните съвети на БСП за обединяване на техните възможности за по-ефективно финансово и материално-техническо осигуряване на дейността им.

9. При необходимост от формиране на изборна листа градският съвет в съответствие с общи правила, определени от Висшия съвет на БСП, организира сред социалистите и симпатизантите на територията на града предварителни вътрешни избори, обявява резултатите от тях и предлага така формираната листа на ВС на БСП.

10. При необходимост за организиране и провеждане на текущата работа по предложение на председателя избира от своя състав заместник-председатели, секретари и изпълнително бюро.

11. В предвидените от закона случаи и в изпълнение на представителни функции и контакти градският съвет се представлява от председателя или друг упълномощен член.

Градската контролна комисия:

1. Координира и подпомага методически дейността на районните контролни комисии.

2. Проверява за спазването на устава и правилниците за неговото прилагане.

3. Разглежда и решава въпроси по жалби и възражения.

4. Проверява организационната отчетност на ГС и РС, деловодната и финансовата им дейност, стопанисването и управлението на предоставеното общопартийно имущество.

Чл.39. В областите се изграждат областни съвети на БСП. Те се формират от делегирани представители на общинските (районните) партийни организации, избрани от общинските (районните) партийни съвети, а в градовете с районно деление и от съответните ГС, съгласно решение на ВС на БСП. По право в тях участват членовете на ВС и депутатите социалисти от съответната област.

В град София градският партиен съвет е със статут на областен съвет.

Чл.40. Областният съвет на БСП:

1. Разработва своя политика и стратегия за развитие на областта.

2. Организира и координира предизборната дейност в зависимост от характера на кампанията.

3. Осъществява коалиционно взаимодействие и сътрудничество с други политически партии и структури на гражданското общество на областно равнище в съответствие с решенията на висшестоящите органи.

4. Координира и подпомага дейността на общинските партийни организации и техните органи.

5. Представлява партията във взаимоотношенията є с органите на държавната власт на областно равнище, като в предвидените от закона случаи и в изпълнение на представителни функции областният съвет се представлява от председателя или от друг упълномощен член.

6. Стопанисва предоставеното му партийно имущество и предприема в тази връзка съвместни инициативи с общинските съвети на БСП.

7. Избира от своя състав председател, заместник-председатели и секретари, както и при необходимост помощни органи по проблемите на партийната дейност.

8. Осъществява предоставените му функции и отговорности, произтичащи от правилниците и решенията на ВС на БСП.

9. Областният съвет се свиква на заседание поне веднъж на 2 месеца в съответствие с плана за работа от председателя му, както и по искане на една трета от членовете.

 

Общопартийни органи

Чл.41. Общопартийни органи на Българската социалистическа партия са: конгресът, Висшият съвет, Общопартийната контролна комисия.

Чл.42. Върховен орган на Българската социалистическа партия е конгресът, който се свиква поне веднъж на три години.

Чл.43. Конгресът се свиква от:

1. Висшия съвет на БСП.

2. По инициатива на не по-малко от половината от общинските съвети или по инициатива на една трета от членовете на партията.

Датата и предложението за дневен ред, както и нормата на представителство, се обявяват най-малко два месеца предварително. Уведомяването се извършва чрез съобщения в централния печат и с писма до общинските партийни съвети.

Конгресът може да заседава при кворум повече от половината от избраните делегати, а за решения по чл. 44, т. 5 с мнозинство от две трети от избраните делегати.

Основните материали за конгреса се предоставят на делегатите предварително.

Нормата на представителство на конгреса се определя от Висшия съвет на БСП.

Кандидатите за делегати се обсъждат и издигат от основните партийни организации, от клубовете и федерациите, от групи или отделни социалисти, от партийните съвети и се избират от общи събрания или конференции на общинските партийни организации по реда на чл. 11 от устава.

Делегатите запазват правата си до решението за свикване на следващ конгрес и при необходимост провеждат заседания.

Заседанията се свикват по решение на Висшия съвет, по инициатива на една трета от делегатите на конгреса, на не по-малко от половината общински съвети на БСП или една пета от членовете на БСП.

Датата на заседанието се обявява най-малко една седмица преди провеждането му. Обявяването се извършва чрез централния печат и с писма до общинските (районни) съвети на БСП.

Чл.44. Конгресът:

1. Приема, изменя и допълва програмните документи и Устава на партията.

2. Обсъжда отчетите на Висшия съвет, на Общопартийната контролна комисия, на парламентарната група и приема решения по тях.

3. Определя политическата линия на партията и насоките на предизборната и парламентарната є дейност.

4. Приема предизборната платформа на партията (при необходимост).

5. Формира при необходимост работни комисии по въпроси, свързани с дейността на партията. Те функционират по ред и начин, определени с решението за тяхното изграждане.

6. Решава въпросите за прекратяване на партията, сливане и вливане в други партии.

7. Избира членове на Висшия съвет и председател на Висшия съвет.

Избира членове на Общопартийната контролна комисия и председател на Общопартийната контролна комисия.

Председателите на Висшия съвет и на Общопартийната контролна комисия са членове на съответния орган по право.

Чл.45. Броят на членовете на Висшия съвет и на Общопартийната контролна комисия се определя от конгреса.

Членовете на Висшия съвет са делегирани и пряко избрани. Членовете на Общопартийната контролна комисия се избират пряко от конгреса.

За региони, от които се делегират членове за Висшия съвет, се считат многомандатните избирателни райони за народни представители. Делегатите от общинските партийни организации от всеки регион избират по двама делегирани представители (по един от двата пола, като един от тях е на възраст до 35 години) по реда на чл. 11 от устава. Делегираните представители могат да бъдат подменяни от делегатите на съответния избирателен район по реда на чл. 11.

След обявяване на делегираните членове на ВС на БСП делегатите на конгреса избират по реда на чл. 11 с пряко гласуване останалите членове на Висшия съвет.

Чл.46. Общопартийният референдум се провежда по решение на конгреса, Висшия съвет на БСП или на две трети от общинските съвети на БСП за вземане на решения по особено важни въпроси за партията, неподлежащи за вписване в съда. Висшият съвет на БСП определя начина и организира провеждането на референдума.

Чл.47. Отпада.

Чл.48. Отпада.

Чл.49. Висшият съвет се свиква на заседание поне веднъж на два месеца в съответствие с плана му за работа по решение на Изпълнителното бюро на ВС на БСП или по искане на една трета от членовете на Висшия съвет.

1. Ръководи работата на партията в периода между конгресите. Организира изпълнението на конгресните решения.

2. Избира от състава си по предложение на председателя Изпълнително бюро, което се състои от председателя на Висшия съвет и членове, и при необходимост заместник-председатели, секретари и говорители на Висшия съвет. Председателят на парламентарната група, когато е член на Висшия съвет, по право е член и на Изпълнителното бюро. В противен случай участва в работата на Изпълнителното бюро със съвещателен глас.

3. Формира и изгражда съвети и постоянни комисии на Висшия съвет, както и временни експертни и работни групи по основни въпроси на партийната политика, изслушва ежегодно отчетите за дейността им и взема решения по тях.

4. Осъществява ръководство, координация и контрол на дейността на местните партийни съвети и им оказва помощ за изпълнение на партийната политика.

5. Изработва предизборна платформа на партията и решава въпроса за нейните предизборни съюзи и правителствени коалиции, утвърждава кандидатите за народни представители на БСП. Определя критериите за издигане на кандидатурите за народни представители и другите публични държавни постове и длъжности.

6. Взема решение относно политическото съюзяване и коалиране на партията на централно и местно ниво, както и по други политически действия, свързани с чл.71 от устава.

7. Съвместно с Парламентарната група на Българската социалистическа партия определя стратегия и тактика на парламентарната є дейност.

8. Взема решение за изграждане на обединения по професионални и други обществени интереси за изработване и осъществяване на политически програми, проекти, инициативи и дейности.

9. Утвърждава структура на Висшия съвет, щата и единния бюджет на БСП.

10. Ръководи международната дейност на партията.

11. Приема правилници по чл. 26, 82, 84 и 86.

12. Определя кандидатурите на БСП при неспазване на изискванията на чл.61 и чл.62.

13. Определя и утвърждава вида и реда на издаване на партийната членска карта и на членската карта за женската организация.

Чл.50. Председателят на Висшия съвет на БСП осъществява политическите взаимоотношения на партията с държавните органи и структурите на гражданското общество или възлага такива функции на заместник-председателите на Висшия съвет или на други членове на Изпълнителното бюро.

Предлага за избиране от Висшия съвет заместник-председатели, секретари, говорители, членове на Изпълнителното бюро. Ръководи, организира и координира дейността на Изпълнителното бюро.

Чл.51. Изпълнителното бюро на Висшия съвет на БСП организира изпълнението на решенията на Висшия съвет, провежда определената политическа линия и предприема инициативи за осъществяването є, изпълнява координационни функции, решава текущи въпроси на партийния живот, взема решения по имуществени, финансови и стопански въпроси на партията, които не са от изключителна компетентност на конгреса или Висшия партиен съвет, свиква Висшия съвет на заседания и се отчита пред него. Изпълнителното бюро взема решения с обикновено мнозинство при участието на повече от половината от членовете му.

По предложение на председателя на ВС на БСП формира секретариат и определя главен секретар, който осъществява ръководството на секретариата. Секретариатът подпомага дейността по организиране работата, свързана с подготовката на заседанията и изпълнение решенията на Изпълнителното бюро. Дейността му се организира въз основа на решение на ИБ на ВС на БСП.

Чл.52. Общопартийната контролна комисия:

1. Проверява спазването на устава и правилниците за неговото приложение от партийните членове, органи и организации. Търси отговорност за нарушенията.

2. Разглежда и решава въпроси по жалби, възражения, вътрешнопартийни спорове, както и по въпроси на партийната етика.

3. Проверява организационната отчетност и деловодната работа на партийните органи и организации.

4. Упражнява вътрешнофинансов контрол върху изпълнението на партийния бюджет, стопанските дейности на партията и върху имуществото на партията.

5. Проверява сигналите за нарушения при приемане, отпадане и изключване от партията и вземане на мерки за партийно въздействие; при избора на партийните органи и при съставяне на предизборните листи.

6. Избира от състава си по предложение на председателя на Общопартийната контролна комисия бюро и при необходимост заместник-председатели, предлага проект за щат и бюджет на комисията, който е неразделна част от единния бюджет на БСП и се приема на съвместно заседание на Висшия съвет на БСП и Общопартийната контролна комисия.

Чл.53. Бюрото на Общопартийната контролна комисия организира текущата работа на Общопартийната контролна комисия; взаимодейства с Изпълнителното бюро на Висшия съвет на БСП; методически подпомага дейността на местните контролни комисии; формира постоянни работни групи или комисии.

Председателят на Общопартийната контролна комисия участва в работата на Изпълнителното бюро на Висшия съвет на БСП със съвещателен глас.

 

V. ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ,  ОТНОШЕНИЯ КЪМ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ,
ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, ОРГАНИЗАЦИИ, СЪЮЗИ, ДВИЖЕНИЯ

 

Парламентарна дейност на партията

Чл.54. Партията провежда своята политика в Народното събрание, в правителството, в общинските съвети и кметства чрез избраните в състава им свои членове и чрез други разрешени от закона демократични форми и средства.

Тя носи политическа и морална отговорност за обществената дейност и позиции на своите представители.

Чл.55. Кандидати за народни представители, председател или заместник-председател на Народното събрание, президент, вицепрезидент, министър-председател, министри, общински съветници, кметове, заместник-кметове и други държавни длъжности от името на БСП могат да бъдат български граждани, за които са налице изискванията на конституцията и законите на страната и които притежават високи нравствени и професионални качества.

Кандидатстващият от името на БСП подписва декларация, че отговаря на изискванията на конституцията, законите на страната, Устава на БСП и че ще бъде лоялен към политиката на партията.

Чл.56. Народните представители, избрани от името на БСП, се обединяват в парламентарна група, а общинските съветници в група на съветниците. Те осъществяват политическата линия и предизборната платформа на партията в парламента и в местните органи на властта. Законодателните и другите инициативи на народните представители и на съветниците социалисти се обсъждат в групите, които изработват и отстояват общо становище.

Чл.57. Кандидатите на БСП за народни представители се излъчват от местните партийни съвети и от ВС на БСП в съответствие с необходимия кадрови състав на новата парламентарна група с оглед задачите є в бъдещото Народно събрание и при спазване на изискванията за национална значимост, за приемственост и обновление и в съответствие с чл. 62 и чл.72.

Висшият съвет на БСП утвърждава кандидатите за народни представители, определя водачите на листи, договаря местата на коалиционните партньори и организира регистрирането на предизборните листи по установения от закона ред.

Чл.58. Кандидатите на БСП за общински съветници се излъчват от основните партийни организации, местните партийни съвети, които организират публично обсъждане на издигнатите кандидатури или по свое решение провеждат предварителни избори в общината.

Чл.59. Кандидатите от името на БСП за президент, вицепрезидент, председател, заместник-председател на Народното събрание, министър-председател и министри и за други държавни длъжности се определят съвместно от Висшия съвет на БСП и парламентарната група на БСП.

Чл.60. Кандидатите за кметове от името на БСП се предлагат от основните партийни организации и местните партийни съвети, които организират публично обсъждане на издигнатите кандидатури или по свое решение провеждат предварителни избори.

Чл.61. В съответствие с чл.62 и чл. 72 общинските съвети утвърждават кандидатите за кметове, за общински съветници, подреждат листата, договарят местата на коалиционните партньори и регистрират кандидатурите.

Решението за подкрепа на независими кандидати за кметове или от коалиция с участието на БСП се взема от общинския съвет на БСП.

Чл.62. Висшият съвет на БСП приема правила за критериите и начините за издигане на кандидатурите, за организирането и провеждането на предварителните избори и публичните обсъждания и за формиране на листите за участие в избори.

Чл.63. Партийните органи и организации носят политическа и морална отговорност за обществената дейност и позиции на издигнатите от тях представители.

Ако представител на БСП, заемащ изборна длъжност, наруши изискванията на чл. 55, съответната партийна организация или орган, утвърдили кандидатурата му, обсъждат поведението му и могат да наложат мерки за партийно въздействие по реда на чл. 21.

Чл.64. По важни въпроси, по които предстои обсъждане в Народното събрание, в правителството и в местните съвети, се изработва обща позиция на съвместни заседания на парламентарната група и Висшия съвет, на групата съветници и партийния съвет. Кворумът на съвместното заседание се отчита отделно за двата органа. Решенията се вземат съвместно с обикновено мнозинство от присъстващите, като всеки участник в съвместното заседание има по един глас.

Чл.65. Народните представители, кметовете и съветниците социалисти организират по правило предварително обсъждане на проекти за нормативни актове, както и на значими инициативи и действия, с избиратели и експерти.

Чл.66. Народните представители социалисти участват в заседанията на Висшия съвет на БСП със съвещателен глас. Съветниците социалисти участват в заседанията на съответните партийни съвети със съвещателен глас.

Чл.67. Право да участват в заседанията на парламентарната група на партията имат председателят и заместник-председателите на Висшия съвет, говорителите и членовете на Изпълнителното бюро на Висшия съвет, председателят и заместник-председателите на Общопартийната контролна комисия, главните редактори на централните партийни издания, министрите социалисти. Право да участват в заседанията на групите на общинските съветници социалисти имат председателите, заместник-председателите и секретарите на съответните партийни съвети, председателите и заместник-председателите на контролните комисии и главните редактори на местните социалистически издания.

Чл.68. Народните представители, съветниците и кметовете социалисти периодично информират за дейността си съответните партийни съвети и организации. Всеки народен представител, съветник или кмет социалист е длъжен да даде отговор на социалистите, отправили питане към него.

Чл.69. Парламентарната група, съветниците и кметовете социалисти при реализиране на своите функции получават необходимата им информация и консултантска помощ от партийните съвети и от научните и изследователските звена на партията.

Чл.70. Дейността на парламентарната група на партията и на групите съветници се осъществява на основата на правилници, приети в съответствие с правилниците на съответните органи и с Устава на БСП.

 

БСП и другите политически сили

Чл.71. Българската социалистическа партия установява отношения с други политически партии, сили и формации за изработване на общи позиции по конкретни социално-икономически и политически въпроси, за постигане на общи споразумения и съюзи за единодействие, както и за съвместни граждански инициативи в съответствие с принципа на равнопоставеност.

Чл.72. Висшият съвет на БСП пряко или чрез местните партийни ръководства осъществява съюзи и коалиции за избирането на кандидати за президент, вицепрезидент, народни представители, съветници, кметове. Висшият партиен съвет взема решение за партньорство, съвместно участие и коалиране в национални избори с други политически сили.

Общинските (градските) партийни съвети могат да поддържат официални политически контакти с всички законно регистрирани политически партии, действащи на територията на съответната община.

Те могат да участват и образуват съюзи и коалиции по места, да изработват своя местна политика за съюзяване в местните избори; местните политически формули на съюзяване се съобразяват и съответстват на общопартийните решения за политическо партньорство. Взаимоотношенията между БСП и коалиционните є партньори се уреждат с политически споразумения; в тях се предвиждат създаването на общи парламентарни съюзи, на групи съветници, както и принципите на взаимодействие.

Чл.73. Парламентарната група на Българската социалистическа партия и групите на общинските съветници социалисти в съответствие с политиката на партията осъществяват сътрудничество с групи на други политически партии за решаване на конкретни задачи и проблеми.

 

Партията, обществените организации, съюзи, движения

Чл.74. БСП осъществява равноправно сътрудничество със синдикатите, професионалните и професионално-творческите организации при зачитане на тяхната независимост и на синдикалния плурализъм.

Всеки член на БСП е свободен да членува в синдикат по лично предпочитание. Социалистите, които членуват в синдикати, се включват активно в синдикални инициативи и действия в защита на законни и справедливи социални и икономически интереси на хората на труда.

Чл.75. В младежките социалистически организации на БСП участват членове на БСП и симпатизанти до 35-годишна възраст. Те взаимодействат с БСП на базата на обща идейна основа, взаимен интерес и организационна самостоятелност.

БСП подкрепя и взаимодейства с тези младежки и студентски организации, чиито действия и инициативи са в съответствие с целите и задачите, заложени в документите на партията.

Чл.76. БСП взаимодейства с гражданските обществени организации, съюзи и движения, като подкрепя действия и инициативи, които са насочени към постигане на хуманни, демократични и родолюбиви цели, а така също действия в защита на професионални и съсловни социално справедливи интереси на гражданите, членуващи в тях.

 

VI. ИНФОРМАЦИОННА, ПРОПАГАНДНА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ.  
НАУЧНИ ЗВЕНА В ПАРТИЯТА

Чл.77. Българската социалистическа партия извършва информационна, информационно-аналитична, пропагандна и издателска дейност за осъществяване на своите програмни цели.

Тя изгражда информационни, пропагандни и издателски звена, които работят в съответствие със законите на страната, с устава и решенията на ръководните партийни органи.

Чл.78. Теоретично издание на БСП е списание “Ново време”. Информационният бюлетин на Висшия съвет на БСП “Съвременен показател” е орган за вътрешнопартийна информация. Висшият, областните и общинските съвети на БСП имат Web-страници, обединени в единна мрежа.

Чл.79. Местните организации по решение на своите партийни съвети могат да имат свои информационни и пропагандни средства и издателски структури, които осъществяват дейността си в съответствие със законите на страната, с устава и решенията на партийните органи.

Чл.80. Партийните органи и организации поддържат постоянни връзки с печата, телевизията и радиото за популяризиране сред обществеността на своите цели, позиции и инициативи, като им предоставят необходимата информация. За целта се създават постоянни или временни пресцентрове.

Чл.81. БСП създава научни и експертни звена за извършване на социологически, исторически, икономически и политологически изследвания и за политическо обучение на партийните кадри.

Висшият съвет на БСП утвърждава статут, структура, щат и бюджет на научните звена.

Директорите (ръководителите) на научните звена внасят ежегодно във Висшия съвет план и отчет за научноизследователската дейност и за политическото обучение на кадрите в началото на всяка година.

 

VII. КАДРИ И СЪТРУДНИЦИ НА ПАРТИЯТА

Чл.82. Общопартийните и местните органи осъществяват подбора, подготовката, развитието и оценката на кадрите и сътрудниците.

Висшият съвет на БСП приема правилник за кадрова работа.

Чл.83. По решение на съответните партийни органи техните председатели, заместник-председатели и секретари могат да изпълняват политическите си функции на обществени начала или на щат. Висшият съвет подпомага щатното обезпечаване на местните съвети.

Чл.84. Работата на изборните партийни органи се подпомага от щатни политически и технически сътрудници и експерти. Численият състав, организацията и задачите им се определят от съответния изборен орган. Ако са членове на БСП, при привличането им се отчита становището на основната партийна организация, където членуват. Трудовоправните им отношения се уреждат с правилник, утвърден от Висшия съвет в съответствие с действащото трудово законодателство.

Чл.85. Политическите сътрудници работят под ръководството на изборния орган и се отчитат пред него.

 

VIII. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО НА ПАРТИЯТА

Чл.86. За своето функциониране и дейност БСП осигурява финансови средства от членски внос и източници, регламентирани от Закона за политическите партии. ВС на БСП приема Правилник за финансовата и деловодната дейност в БСП.

Чл.87. Членският внос се плаща задължително от всички партийни членове.

Размерът, редът и начинът на неговото събиране, отчитане и разпределението между партийните организации и партийните съвети се определят от ВС на БСП, като за ВС на БСП той не може да бъде повече от 10%.

Народните представители социалисти и социалисти на други длъжности, чийто списък се утвърждава от Висшия съвет на БСП, плащат членски внос в размер не по-малко от 10% от месечното си възнаграждение.

Всеки социалист може да прави допълнителни доброволни вноски.

Чл.88. Членският внос се събира в основната партийна организация или по изключение в общинския партиен съвет.

Чл.89. Имуществото на БСП се състои от правото на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество и други права, регламентирани в закона.

Висшият съвет предоставя на партийните съвети, организации и клубове имущество за стопанисване.

Чл.90. Първостепенен разпоредител на бюджета на ВС на БСП и предоставените средства от държавния бюджет на партията е председателят на ВС на БСП. Той предлага на ВС на БСП да се преразпределят бюджетни средства на местните партийни съвети, които са второстепенен разпоредител на бюджетни средства.

Разходването на средствата от държавния бюджет и собствените приходи се отчита по единна бюджетна класификация, утвърдена от ВС на БСП.

Ежегодно, в съответствие със Закона за политическите партии, БСП съставя отчет за приходите и разходите си и го представя в Сметната палата.

 

IХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.91. Българската социалистическа партия се прекратява с решение на конгреса с мнозинство от две трети от избраните делегати и при условията, предвидени в Закона за политическите партии.

 

Х. ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.92. До шест месеца след приемане на Измененията в Устава на БСП Висшият съвет на БСП приема нови правилници и внася промени в действащите такива.

Чл.93. ВС на БСП може да взема решение за структуриране, в т.ч. и изграждане на временни нови структури на областно равнище, при изменение на законодателството, засягащо административно-териториалното деление на страната или избирателните райони.