Предложение Мирослав относно такса битови отпадъци 2021

 

news

До г-н Георги Димитров – кмет на Община Карнобат

До г-н Теодор Ченешев – председател на Общински съвет Карнобат

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от Мирослав Славов Спасов – Общински съветник от Коалиция „БСП за България”

Относно: Размер на ТБО за 2021 година

Уважаеми Господа,

Групата на общинските съветници от Коалиция „БСП за България” на свое заседание разгледа предложението на Общинска администрация за увеличаване размера на ТБО за физическите лица, съответно на 2 промила и 4 промила за града и за селата. След анализ на настоящата социално-икономическа обстановка в страната и в нашата Община, се обединихме около становището да предложим за обсъждане на съветниците и администрацията, съответно 1,6 промила за град Карнобат и 3 промила за селата в Общината. Предложените размери за ТБО е взето след обстоен анализ на ситуацията в Община Карнобат, като сме се постарали да защитим интересите на жителите на Общината от една страна и Общината като административна единица – от друга. При обсъждането се вземаха предвид увеличаващите се размери на отчисленията по чл. 64 и чл. 60 от ЗУО, увеличението на МРЗ от 01.01.2021 година, увеличеното количество на отпадъците и състоянието на нерегламентираните сметища. На заседанието на групата всички съветници бяха информирани за решението на Народното събрание на РБългария, според което е предвидено месечните обезпечения и отчисления за 2020 година по чл. 60, ал.2, т.1 и т.2 и по чл. 64, ал. 1 от ЗУО за периода 01.03.2020 – 31.12.2020 година да останат по сметка на Общината, която ги е събрала и да се разходват по решение на Общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени без да се изменя приетия от Общинския съвет начин на определяне и размера на ТБО. Размерът на тези средства за нашата Община за гореупоменатия период е около 500 000 лева.

С Уважение………………………………………